banner-course&workshop

Khóa học & Workshops

Trang thông tin và đăng ký khóa học và workshop của Hiếu Văn Ngư.

  • Khóa học
  • Workshops

LOẠI KHÓA HỌC
Người dùng phải đăng nhập để truy cập trang chi tiết của các khóa học

  • Tất cả
  • Dự án Hát Bội 101
  • Khóa miễn phí
CulturaFish
icon-lesson3 Lessons
icon-statusOnline Course
Nghi thức Đại bội mở màn cho các chầu hát Kỳ yên chứa đựng cả một vũ trụ triết học sâu sắc của người Việt.

LOẠI WORKSHOP

  • Tất cả
icon-scroll-top