Hành trình lưu trữ, lan tỏa văn hóa phi vật thể Việt nam được Hiếu Văn Ngư kể lại trong tạp chí ICH Courier số 52.  

ICH Courier là tạp chí hàng quý do ICHCAP(*) xuất bản nhằm phổ biến thông tin và tin tức liên quan đến di sản văn hóa phi vật thể Châu Á – Thái Bình Dương. Các bài viết góp mặt trong tạp chí ICH Courier thường do các nhà nghiên cứu, các tổ chức hoặc cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể thực hiện. Trong số 52 của tạp chí ICH Courier, Hiếu Văn Ngư – Cultura Fish vinh dự được đóng góp một bài viết nhỏ với tính chất tự giới thiệu nhóm. 

Hình ảnh dự án “Hát Bội 101” do Hiếu Văn Ngư – Cultura Fish thực hiện được ICH Courier lựa chọn minh họa cho bài viết. 

Từ những câu hỏi mà các thành viên của nhóm đã từng trải nghiệm như “Việt Nam có còn chiến tranh không?”, “Có phải nhà ai cũng gần cánh đồng lúa?”,…, bài viết “Bringing the Stories of Vietnam to the World” (Mang những câu chuyện [văn hóa] Việt Nam ra với thế giới) xuất hiện trên tạp chí ICH Courier số 52 là một dịp để Hiếu Văn Ngư giãi bày tâm tình cũng như động lực theo đuổi các dự án di sản văn hóa phi vật thể của nhóm. Bên cạnh phần liệt kê các dự án, Hiếu Văn Ngư còn “định vị” rõ phạm vi hoạt động của nhóm cũng như các khả năng mà nhóm có thể thực hiện, ít nhất trong 2 – 3 năm tới. 

——————- 

(*) ICHCAP-UNESCO: Trung tâm mạng lưới và thông tin quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể khu vực châu Á – Thái Bình Dương trực thuộc UNESCO.